Skip to content

management Shri. Mouni Vidyapeeth (SMV), Gargoti

Governing Council

1.      Mr. Satej alias Bunty D. Patil President, SMV (Ex State Minister for Home, Rural Development and Horticulture, Maharashtra State)
2.      Dr. Sanjay D. Patil
3.      Mrs. Shalini B. Desai
4.      Mr. Ashish Anilpant Korgaonkar, Chairman, SMV
5.      Principal Dr. R. D. Belekar, Director, SMV

Managing Commiteee Member

1.          Mr. Ashish Anilpant KorgaonkarChairman
2.      Mr. Madhukar Kundlik Desai
3.      Mr. Alkesh Madhukar Kandalkar
4Mrs. Reshama Rahul Desai
5.      Mr. Vishant Vasant Bhosale
6.     Mr. Deepak Shivram Khot
7.   Mr. Bajrang Anandrao Desai
8.      Mr. Vishwanth Yashwant Kumbhar
9.      Principal Dr. R. D. Belekar (Director)